به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقیست...
سومین همایش سالیانه دانشجویی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و اولین همایش کشوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی روز چهارشنبه 1390/12/17 خاتمه یافت.
با تشکر ویژه از:
جناب آقای دکتر احمد علی عنایتی، معاون محترم تحقیقات و فناوری و رییس همایش
جناب آقای دکتر محمد صادق رضایی، پزشک فرزانه و مسئول دلسوز فناوری اطلاعات دانشگاه
جناب آقای دکتر محمد رضا حق شناس، مدیر محترم پژوهشی دانشگاه
جناب آقای دکتر مهدی فخار، سرپرست خوشفکر کمیته تحقیقات دانشجویی و سرپرست همایش
سرکار خانم تقی زاده کارشناس محترم کمیته تحقیقات دانشجویی
جناب آقای حسین عزیزی کارشناس محترم کمیته تحقیقات دانشجویی
جناب آقای احسان احمد پور دبیر علمی همایش
جناب آقای بهمن رحیمی دبیر اجرایی همایش
سزکار خانم بیتا موسوی عضو تیم علمی همایش
جناب آقای محمد شهنازی معاون دبیر اجرایی
جناب آقای جابر جعفری مسئول حراست و اسکان همایش
جناب آقای امید رمضانی مسئول تغذیه همایش
جناب آقای سجاد غلامی مجری همایش
سرکار خانم سمیرا عزتی مسئول سالن پوستر
جناب آقای داود بلارک عضو تیم علمی همایش
جناب آقای احد علیزاده عضو تیم علمی همایش
جناب آقای مجتبی شادمان عضو تیم علمی همایش
سرکار خانم آزاده میزانی عضو تیم علمی همایش
سرکار خانم سمیرا اسماعیلی
سرکار خانم فرشته جیواد عضو تیم علمی همایش
سرکار خانم نجیبه محسنی
جناب آقای سید محمد حسینی
سرکار خانم زهرا فلاح
سرکار خانم فاضله نعیمی
سرکار خانم فاطمه یوسفی
جناب آقای شایان علیخانی
جناب آقای سعید فضل اله زاده
جناب آقای رحمان عبدولی
جناب آقای بلال مرادی
جناب آقای رئوف یوسف پور
جناب آقای آرش پورشیخانی
جناب آقای تقی زاده
جناب آقای بخشایش
جناب آقای شیرزاد
سرکار خانم مهندس فلاح پور
و همه دوستانی که ما را در برگزاری این همایش یاری نمودند