آشنایی شرکت کنندگان با :

HIV مقاوم به درمان و نحوه برخورد با آن

عفونت های بیمارستانی VAP resistance

سل مقاوم به درمان و نحوه برخورد با آن

عفونت بیمارستانی در بیماران نوتروپنیک و نحوه برخورد با آن

هپاتیت B و C مقاوم به درمان و نحوه برخورد با آن

عفونت های بیمارستانی مقاوم مرتبط با کتتر ورید مرکزی و عفونت بیمارستانی بعد از جراحی و نحوه برخورد با آن

بیماری های انگلی مقاوم به درمان و نحوه برخورد با آن

 
English فارسی