دبیر علمی کنگره

دکتر فرهنگ بابامحمودی

اعضای کمیته علمی ( به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمد آزادبخت PHD فارماکوگنوزی واستاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر محمد آهنجانPhD میکروب شناسی پزشکی استادیار دانشگاه علوم پزرشکی مازندران

دکتر محسن اعرابیPhD اپیدمیولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر روانبخش اسماعیلی PHD پرستاری استاديار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر سعید امامی PHD شیمی دارویی و دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر فرهنگ بابامحمودی متخصص بیماری عفونی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر حمید بدلی PhDقارچ شناسی پزشکی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر فرزاد بزرگی متخصص طب اورژانس استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر سبحان بهرامی متخصص طب سنتی واستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر علیجان تبرایی PHD ویروس شناسی پزشکی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دکتر حافظ تیرگری،فوق تخصص گوارش استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکترقاسم جان بابایی فوق تخصص خون واستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر حمید محمد جعفری متخصص نفرولوژی اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر یداله جنتی PHD پرستاری استاديار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر حسین حاتمی متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر زهره حاج حیدری متخصص بیماریهای پوست و آمیزشی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر محمد رضاحق شناس دکتری ویروس شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکترمحمد خادملو متخصص پزشکی اجتماعی ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر صغری خانی دکتری مامایی واستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر علی رضا داودی متخصص عفونی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر قاسم رحمت پور رکنی متخصص پوست و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر محمدصادق رضایی فوق تخصص عفونی اطفال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر رشید رمضان زاده، PhD باکتری شناسی پزشکی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دکتر مسعود شایسته آذر متخصص ارتوپدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر رامین شکرریز فوق تخصص خون واستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر طاهره شکوهیPhD قارچ شناسی پزشکی دانشیار دانشگاه علوم پزرشکی مازندران

دکترمحمد جعفر صفار فوق تخصص عفونی اطفال استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکترسیاوش عابدی فوق تخصص ریه واستادیاردانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر شهریار عالیان متخصص بیماری عفونی واستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر ابولقاسم عجمی PhD ایمونولوژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر زلیخا عطارد متخصص زنان وزایمان واستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر احمد علیخانی متخصص عفونی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر احمد علی عنایتی دکتری حشره شناسی پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر سید ناصر عمادی متخصص پوست و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر جواد غفاری فوق تخصص آسم و آلرژی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر مهدی فخار PhD انگل شناسی استادیار دانشگاه علوم پزرشکی مازندران

دکتر رویا قاسمیان متخصص بیماری عفونی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران
دکتر خسرو قاسمپوری متخصص مسمومیت و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر حسین کرمی فوق تخصص خون و سرطان اطفال دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر مسعود گلپور متخصص بیماریهای پوست و دانشیاردانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر مینو محرز متخصص بیماری های عفونی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مختاری مدیر کل دامپزشکی مازندران

دكتر سيد عبدالله مدني متخصص گوش وحلق وبینی استادیار دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دکترسید عبدالله موسوی فوق تخصص جراحی اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر نرگس نجفی متخصص بیماری عفونی ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکتر علی اکبر ولایتی فوق تخصص بیماری های عفونی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر یوسف یحیی پور PhD ویروس شناسی پزشکی استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
English فارسی