ریاست کنگره: دکتر قاسم جان بابایی

دبیر علمی کنگره : دکتر فرهنگ بابامحمودی

دبیر اجرایی کنگره: دکتر روانبخش اسماعیلی

دبیر خانه :
نشاني: قائمشهر- بیمارستان رازی- مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی
تلفن :01232316319 و 01232218231

ايميل:arid@mazums.ac.ir و arid.congress@gmail.com
دورنگار:01232316319

مکان برگزاری : ساری- سه راه جویبار - دانشگاه علوم پزشکی مازندران - سالن آیت اله کوهستانی

 
English فارسی