محققین و پژوهشگران گرامی می توانند در زمینه های مشخص شده زير مقالات خود را برای شرکت در همايش به صورت الكترونيكي و از طريق همين سايت به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.
عناوین كلي مورد بحث در اين همايش عبارتند از:
عفونت های باکتریایی، ویروسی، قارچی و انگلی مقاوم به آنتی میکروبیال ها
عفونت های بیمارستانی مقاوم به آنتی میکروبیال ها
سایر موضوعات مرتبط با بیماری های عفونی

 
English فارسی