در خلال برگزاری همايش، کارگاه های برای شرکت کنندگان بر گزار ميشود.

 
English فارسی