نحوه تنظيم و ارسال مقاله
مقاله هاي مرتبط از كليه شاخه هاي مشخص شده درفهرست محورهاي تخصصي همايش پذيرفته مي‌شوند. از نويسندگان محترم تقاضا مي‌شود مقاله اوليه خود را با رعايت نکات ذکر شده و از طريق سايت كنگره ارسال نمايند.

اين مقالات، جهت ارزيابي براي داوران ارسال خواهد شد و نتيجه داوري ها نيز به نويسندگان اعلام مي‌شود. مقالات مي بايست با رعايت تمامي نكات مندرج در دستورالعمل تهيه مقاله تنظيم گرديده و از طريق سايت كنگره ارسال گردند. مقالاتي كه براي ارائه در كنگره پذيرش شوند، در CD مجموعه مقالات كنگره نيز منتشر خواهند شد.


جهت نگارش و تنظيم مقالات، از فونتهای زير استفاده نماييد:

 • Nazanin.ttf
 • NazaninB.ttf
 • TITR.TTF
 • Arial (برای چکیده به زبان انگلیسی)
 • عنوان مقاله كوتاه و معرف محتوي مقاله باشد. (قلم نازنين 16 ضخيم)
 • اسم (يا اسامي) نويسندگان و عناوين علمي (قلم نازنين 12 ضخيم) و عهده‌دار مكاتبات با ٭ مشخص شود.
 • آدرس كامل پستي يا پست الكترونيكي عهده‌دار مكاتبات (قلم نازنين 10 نازك).
 • كلمات كليدي (حداكثر 6 كلمه، قلم نازنين 12 ضخيم).
 • چكيده متن حداكثر 300 کلمه حاوي نکات اصلي و نتيج مقاله به زبان فارسي و انگليسي (قلم نازنين 12 نازک و قلم Arial نازک).
 • حاشيه از بالا 5/2 سانتي‌متر و از چپ و راست به ترتيب 2 و 3 سانتي‌متر در نظر گرفته شود.
 • خلاصه مقاله در محيط - word -2007-2010-2000 يا Word XP، استفاده از سیستم ارسال مقالات موجود در سایت بر اساس فراخوان اول و دوم به دبیرخانه همایش ارسال گردد.

 
English فارسی