زمانهای کلیدی همایش

فراخوان اول - دريافت خلاصه مقالات 25/12/92 لغایت 25/2/93
شروع داوری مقالات 25/12/92 لغایت 25/2/93
اعلام نتايج پذيرش مقالات 30/2/93
شروع همايش 8/3/93
 
English فارسی