تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از عفونتهای ادراری زنان مراجعه کننده به زایشگاه ایزدی شهر قم

Poster

طیبه شهبازی 7

1002

93/3/8

Evaluation of antibiotic resistance model of Escherichia coli in urinary culture samples at Kian Shahr hospital labs between 2011-2012

Poster

رامین عطایی 11

1004

93/3/8

بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنسوس و لاکتوباسیلوس رئوتری برروی باکتری های خانواده استافیلوکوکاسیه جداشده از بانوان مبتلا به واژینوز باکتریال

Poster

raheleh karimiravesh (16)

1006

93/3/8

A mini-review on Helicobacter pylori

Poster

Samaneh Rouhi 5

1008

93/3/8

بررسی جهش های ژنتیکی دخیل در ایجاد مقاومت دارویی در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس جدا شده ازمسلولین استان مازندران

Poster

محمد رضا مهدوی 15

1009

93/3/8

بررسی فراوانی میکروارگانیسم های مختلف ایجاد کننده عفونت مجاری ادرای و حساسیت به آنتی بیوتیک های مختلف در زنان باردار شهرستان ساری

Poster

محمد رضا مهدوی 15

1010

93/3/8

آیا اندازه گیری کمی HBs Ag می تواند به عنوان یک روش جایگزین برای تشخیص مولکولی HBV و اندازه گیری کمی میزان نسخه های DNA آن در نظر گرفته شود؟

Poster

محمد رضا مهدوی 15

1011

93/3/8

مقایسه اثر بخشی دو رژیم هیبرید 10و14 روزه در ریشه کنی هلیکوباکترپیلوری

Poster

seyed mohammad valizadeh toosi 17

1012

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

تأثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت بیمارستانی برمبنای اصول احتیاطات استاندارد در پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اراک 1392

Poster

محبوبه خاتون قنبری 10

1016

93/3/9

بررسی پديکولوزيس در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر کاشان، 1392-1391.

Poster

عباس درودگر 32

1017

93/3/9

سيماي 12 ساله مالاريا در شهرستان كاشان.

Poster

عباس درودگر 32

1018

93/3/9

بررسی پاسخ به درمان با گلوکانتیم مبتلایان به لیشمانیوز جلدی در کانون جدید این بیماری در بیرجند

Poster

مهدی کرمیان 31

1019

93/3/9

Therapeutic response to meglumine antimoniate in a recently emerged focus of cutaneous leishmaniasis in Birjand, Eastern Iran

Oral

مهدی کرمیان 31

1020

93/3/8

Enhancement in the frequency of fluconazole resistant candida species in high risk patients: A new trend in candidiasis noted in hospitalized patients

Poster

seyed Reza Aghili 28

1021

93/3/8

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های ادرار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله علیمرادیان شهرستان نهاوند (غرب ایران)

Poster

حسن محمودی 36

1022

93/3/8

شناسایی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده آنزیم کارباپنماز جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان سنندج (کردستان، ایران)

Poster

پگاه شکیب 29

1023

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

Risk factors associated with community-acquired CTX-M producing Klebsiella pneumonia in Sanandaj, iran.

Oral

Rashid Ramazanzadeh 19

1024

93/3/8

Prevalence of HT V-I Infection in Patients with Thalassemia Major in Mazandaran, North of Iran

oral

جواد غفاری 42

1025

93/3/8

بررسی ژن¬های blaSHV, blaTEM, blaCTX-M, bla XA در باکتری¬های اشریشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه تولیدکنندۀ β-لاکتامازهای وسیع الطیف (ESB s) جدا شده از نمونه¬های ادراری با روش Multiplex PCR

oral

سجاد یزدان ستاد 43

1026

93/3/9

بررسی مولکولی و انتی بیوتیکی اسینتوباکترهای ESB جدا شده از نمونه های بالینی مراکز اموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1392

Oral

محمد اهنجان 20

1027

93/3/9

Seroepidemiology survey of human T-cell lymphotropic virus type 1 infection (HT V1) in hemodialysis patients attend to Imam, Fateme-zahra Hospitals in Sari and Razi Hospital in Qaem-shahr in 2011

Poster

جواد غفاری 42

1028

93/3/9

بررسی فراوانی عفونت بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بخش های بیمارستان فاطمه الزهرا (س) ساری بر اساس سیستم NNIS در سال 91

Poster

مریم میرزاخانی 47

1029

93/3/8

The Contribution of Efflux Pumps, Porins and β- actamases to Multi-drug Resistance in Clinical Isolates of Klebsiella pneumoniae

Oral

علی هاشمی 35

1030

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

بررسی مقاومت دارویی عوامل عفونت ادراری نسبت به آنتی بیوتیک های ایمی پنم و سیپروفلوکساسین به روش دیسک دیفیوژن وE-Testدر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال 92

Poster

حسن افضلی 38

1031

93/3/8

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي ويبريوكلرا كشت داده شده از بيماران و آب هاي آلوده شهرستان كاشان از سال 1377 تا 1392

Oral

حسن افضلی 38

1032

93/3/8

Detection of antibiotic resistance genes among Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burnt patients in Iran

Poster

علی هاشمی 35

1033

93/3/8

Evaluation of Antibacterial Effects of Zataria multiora Boiss extracts on ESB -Producing Klebsiella pneumoniae strains

Poster

علی هاشمی 35

1034

93/3/8

Prevalence of blaPER-1 and blaVEB-1 genes among ESB -producing Acinetobacter baum annii isolated from two hospitals of Tehran, Iran.

Oral

علی هاشمی 35

1036

93/3/8

Emergence of armA gene among CTX-M-15 extended-spectrum β-lactamase-producing Klebsiella pneumoniae from two hospitals of Tehran, Iran

Oral

فاطمه اشرفیان 65

1038

93/3/9

تهیه و بررسی اثر لوسیون (5/0 درصد) مالاتیون بر درمان جرب در مقایسه با کرم پرمترین 5%

Oral

Majid Saeedi69

1039

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

The prevalence and antimicrobial susceptibility of bacterial uropathogens isolated from patients referred to Imam Reza Hospital in Tehran during 2012-2013

Poster

نجمه لشگری 71

1040

93/3/8

Synthesis, Characterization and Antibacterial Activity Studies of Some N-Acyl-N'-aryl Thiourea Derivatives

Poster

خلیل پورشمسیان 73

1041

93/3/8

Nosocomial infection and antimicrobial resistance in Pseudomonas

Poster

فاطمه میرزائی جابری 61

1042

93/3/8

Isolation and identification of isteria monocytogenes strains from clinical samples

Poster

اباذر پورنجف 75

1043

93/3/8

نقش دامپزشکان در جلوگیری از ایجاد میکروب¬های مقاوم به آنتی بیوتیک در انسان

Poster

محمد حسن گلپایگانی 77

1045

93/3/8

بررسی میزان آگاهی و عملکرد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت در مورد برنامه ي مبارزه با سل در سبزوار

Poster

حسن ناعمی 80

1047

93/3/8

Identification of methicillin-resistant staphylococcus aureus strains by PCR method and their determination of antibiotic resistance pattern

Oral

اباذر پورنجف 75

1048

93/3/8

سيماي همه گيرشناسي بيماري تب مالت انساني در شهرستان نور طي سالهاي 1389 الي 1391

Poster

سیداکبر حسینی 12

1049

93/3/8

Prevalence of Class 1, 2 and 3 Integrons and aac (6 ')-II, ant (2 ") -I genes in Pseudomonas aeruginosa

Poster

محدثه زارعی یزدلی 81

1050

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

Antibiotic resistance profile of microorganisms causing Bacteremia in hospitalized burn patients in Esfahan

Poster

محمد رضا جاوری 82

1055

93/3/8

Molecular detection of Acinetobacter baumannii and Pseudomonas aeruginosa based on PCR method in blood infections of burn patients

Poster

محمد رضا جاوری 82

1057

93/3/8

مقاومت دارویی گسترده از گونه اشریشیا کلی و شیگلا مولد اسهال جدا شده در اصفهان

Poster

اعظم فتاحی صادق آبادی 87

1058

93/3/8

فراوانی و نوع باکتری های جدا شده از کشت های خون و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان طالقانی کرمانشاه

Poster

علی شا اکیا 51

1059

93/3/8

بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر زاهدان از نظر وجود ژن qnrB و qnrS

Poster

فرزانه محمدزاده رستمی 6

1060

93/3/8

Frequency Evaluation of The Nosocomial Infections andRelated Factors in Imam Reza HospitalBasedon "INIS" System (2013)

Poster

نجمه لشگری 71

1067

93/3/8

بررسی بروسلوز در شهرستان دزفول و حومه در سال 1391-1390

Poster

گیتی کاشی 95

1068

93/3/8

Frequency of Candida Species Isolated from blood Cultures in Burn patients

Poster

محمد رضا جاوری 82

1069

93/3/8

یافته های باکتریولوژیک والگوی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای بیماریزای جدا شده در بیماران مبتلا به عفونت چشم

Poster

منیژه مهدی نژاد

1070

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

بررسی مقاومت باکتری Escherichia coli به نسل سوم سفالوسپورین های رایج (سفتریاکسون و سفتازیدیم) به روش دیسک دیفیوژن و تعیین حداقل غلظت مهاری آنها به روش E-test در نمونه های ادرار بیماران بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) و بوعلی زاهدان سال 90-91

poster

فرزانه محمدزاده رستمی 6

1072

93/3/9

Prevalence and Genotypes of Hepatitis B virus Infection in Patients Underwent Coronary Angiography and Coronary Artery Bypass Grafting in Mazandaran Heart Center, Sari, Iran

poster

سیده طهورا موسوی 92

1076

93/3/8

مقایسه نتایج تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای باكتریال بیمارستانی با استفاده ازروشهای استاندارد

Poster

سعیده سادات شبیری 106

1077

93/3/8

استفاده از نانوذرات نقره جهت مقابله با سویه های سالمونلا و استافیلوکوکوسN NمقاومN N به آنتی بیوتیک

poster

زهره مهماندوست لی 110

1078

93/3/8

بررسی میزان مقاومت هلیکوباکتر پیلوری به کلاريترومايسين درآذربایجان شرقی به روش PCR-RF P

poster

زهره مهماندوست لی 110

1079

93/3/9

بررسی ناقلین استافیلوکوک اورئوس و MRSA در پرسنل بیمارستان آموزشی ساری در سال 1391-92

poster

مریم عبدالهی 111

1080

93/3/9

بررسی مولکولی اینتگرون های کلاس یک ، دو و سه در اشرشیا کلی های جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری

Poster

محسن طبسی 22

1081

93/3/8

Environmental study of azole-resistant Aspergillus fumigatus with TR34/ 98H mutations in the cyp51A gene in Iran

oral

حمید بدلی 112

1082

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

In vitro activities of 8 antifungal drugs against dangerous black yeast, related to fatal brain infections

Poster

حمید بدلی 112

1083

93/3/8

تغييرات Mean Cell Volume در بيماران HIV مثبت تحت درمان زيدوودين و استفاده از آن بعنوان شاخص پايبندی به درمان

poster

مظفر رضوانی زاده 114

1084

93/3/8

The Survey of Ciprofloxacin Resistance Helicobacter pylori in Kashan.

poster

shahrbanoo keshavarz azizi raftar (21

1085

93/3/9

A General Review Study of Nosocomial Infections in Iranian Hospitals ; Major Reasons & Challenges

Poster

میلاد مختومی 23

1086

93/3/9

بررسی میزان فراوانی عفونت های بیمارستانی در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه سال1392

poster

عباس قدرتی 118

1088

93/3/9

بررسی تفاوتهای نوکلئوتیدی توالی پروموتوری ژن آسپارتیل پروتئیناز SAP1 در کاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول جداشده ازکاندیدیوزیس دهانی و واژینال

poster

مرتضی سلیمان نژاد 119

1089

93/3/9

بررسي باکتریولوژیک نوزادان بستري شده با تشخيص اولیه سپسیس دربخش نوزادان و مراقبت ویژه نوزادان بيمارستان امام خمینی و بوعلي ساري در سال 91

poster

رویا فرهادی 120

1090

93/3/8

تشخیص بالینی پریتونیت باکتریال خود بخودی در بیماران سیروزی تحت پاراسنتز شکمی

Poster

حامد امینی اهی دشتی 57

1091

93/3/8

بررسی رابطه رعایت اصول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی با عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه سال 1392

Poster

عباس قدرتی 118

1094

93/3/8

بررسی رابطه رعایت اصول پیشگیری از عفونت های بیمارستانی با گذراندن دوره های آموزشی پرستاران شاغل در بیمارستان نهم دی تربت حیدریه سال 1392

poster

عباس قدرتی 118

1097

93/3/8

تحلیل نتایج آنتی¬بیوگرام اسینتوباکتر و پسودوموناس¬های ایزوله شده از بیماران سوختگی

oral

جواد رضویان 58

1098

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

لیشمانیوز جلدی مقاوم به درمان در استان خوزستان

Poster

شریف مراغی

1100

93/3/8

بررسي فراواني موارد مقاومت به داروهاي آنتي بيوتيك در بيماران بستري با تشخيص عفونت هاي بيمارستاني در بيمارستان امام حسين (ع) مشهد

Poster

مژگان نعیمی راد (کد کاربر 125)

1102

93/3/9

مطالعه سرواپیدمیولوژی توکسوپلاسموزیس در بیماران مبتلا بهHIV در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در استان کرمانشاه

Poster

ناصر نظري (کد کاربر 127)

1103

93/3/8

In vitro antifungal susceptibility of Candida species isolated from oropharyngeal lesions of patients with cancer to some antifungal agents

Poster

زینب بندلی زاده (کد کاربر 97)

1104

93/3/8

تشکیل بیوفیلم وبیماریزایی باکتریها

Poster

زهرا صدارت (کد کاربر 96)

1105

93/3/8

Detection of extended spectrum β-lactamases and metallo-β-lactamases in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from Cystic Fibrosis Patients

Poster

علی هاشمی (کد کاربر 53)

1107

93/3/9

معرفی يک کانون آندميك جديد ليشمانيوز احشايی (کالاآزار) در استان گلستان

poster

مهدی فخار (کد کاربر 131)

1108

93/3/9

مروری بر وضعیت کنونی ژیاردیازیس در ایران با تاکید بر جنبه های زئونوز آن

Poster

مهدی فخار (کد کاربر 131)

1109

93/3/9

جداسازی و شناسایی مولکولی آسپرژیلوسهای موجود در هوای داخل و خارج بیمارستانهای استان مازندران و بررسی حساسیت دارویی آنها نسبت به ایتراکونازول

Poster

غزاله محمودی (کد کاربر 130)

1110

93/3/8

Effect of efflux pump inhibitor CCCP on the MIC of ciprofloxacin in Acinetobacter baumannii clinical isolates

Poster

عبدالله اردبیلی (کد کاربر

1113

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

Detection of blaCTX-M, blaTEM, blaSHV genes in Klebsiella pneumoniae strains isolated from two hospitals of Tehran, Iran

poster

علی هاشمی (کد کاربر 53)

1114

93/3/8

PCR-based identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains and their antibiotic resistance profiles

poster

عبدالله اردبیلی (کد کاربر 136)

1115

93/3/8

Correlation of ciprofloxacin resistance with the AdeABC efflux system in Acinetobacter baumannii clinical isolates

poster

عبدالله اردبیلی (کد کاربر 136)

1116

93/3/9

تاثیر داروهای کرومولین سدیم و کتوتیفن بر مهار ورود تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندیی به داخل سلول های میزبان در شرایط invitro و invivo

poster

فاطمه رضایی (کد کاربر 138)

1117

93/3/8

فراوانی ژن های ermA,B,C در انتروکوک های مقاوم به اریترومایسین جدا شده ازنمونه های بالینی بیماران بستری شده در بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین و تهران

poster

داود درزی رامندی (کد کاربر 124)

1118

93/3/8

Antibiotic resistance in E coli isolated from urine samples in Qom

poster

محمدرضا حائری (کد کاربر 72)

1120

93/3/8

بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد سپسیس دیررس در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان بوعلی سینای ساری در سال 1392

poster

رویا فرهادی (کد کاربر 120)

1121

93/3/8

جنبه های اپیدمیولوژیک عفونت تریکوموناس واژینالیس در مراجعین به درمانگاه های زنان بیمارستان های آموزشی شهرستان ساری، استان مازندران

poster

مهدی فخار (کد کاربر 131)

1122

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

بررسی شیوع و حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از عفونت های بیمارستانی در بخش کودکان بیمارستان بعثت، سنندج، ایران

poster

حمید حمید لواخمسه (کد کاربر 62)

1124

93/3/8

6 سال بررسی تغییر مقاومت میکروبی باکتریهای اکولای جدا شده از پرندگان شهر ارومیه، تهدیدی برای سلامت جامعه انسانی

poster

محمد صادق مددی (کد کاربر 142)

1126

93/3/8

Association between mutations in gyrA and parC genes of Acinetobacter baumannii clinical isolates and ciprofloxacin resistance

poster

عبدالله اردبیلی (کد کاربر 136)

1127

93/3/8

: Pneumocystis jiroveci: choices for treatment and drug-resistance patterns

poster

محمد رضا جباری (کد کاربر 144)

1128

93/3/8

: Health Tourism Industry Effective Tool in prevention antibacterial Infections

poster

سید حسین منتظر (کد کاربر 143)

1129

93/3/8

: Detection of Metallo-β-lactamase genes among Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burnt patients

poster

saeed khoshnood (کد کاربر 146)

1130

93/3/8

بررسی میزان مقاومت اشریشیاکلی ایجادکننده عفونت ادراری بدون عارضه به آنتی بیوتیک های سیپروفلوکسازین و کوتریموکسازول در بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان ساری طی سال 1391-92

poster

رویا قاسمیان (کد کاربر 148)

1131

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

شیوع و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های کمپیلوباکتر جداشده از گوشت مرغ و گوشت گاو در شهر تهران

poster

ندا یوسفی نوجوکامبری (کد کاربر 149)

1136

93/3/8

In vitro antifungal susceptibility of Candida species isolated from oropharyngeal lesions of patients with cancer to some antifungal agents

poster

زینب بندلی زاده (کد کاربر 97)

1137

93/3/8

شناسایی مقاومت انتی بیوتیکی جدایه های بالینی Klebsiella pneumonia دارای مقاومت چند دارویی در ارتباط با ژنهای جدید تولیدکننده ESB

poster

راضیه کمالی (کد کاربر 150)

1138

93/3/8

بررسی میزان شیوع و الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال عفونت های چشمی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) کرمانشاه طی سالهای 1392-1391

poster

عصمت رشیدی تبار (کد کاربر 137)

1139

93/3/8

مننژیت آسینتوباکتر بومانی به دنبال جراحی های سیستم عصبی مرکزی

poster

رویا قاسمیان (کد کاربر 148)

1140

93/3/8

بررسی اثر ضد باكتريايي عصاره متانولي مرزه بختیاری

برعلیه باكتري هاي بيماريزای انسانی اسینتو باکتربومانی و سودوموناس ائروژنوزا

poster

زینب مرزحسینی (کد کاربر 151)

1141

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

Anti-Toxoplasma activities of methanolic extract of Sambucus nigra fruits and leaves

poster

Ehsan Ahmadpour (کد کاربر 152)

1142

93/3/8

مقایسه بیان ژن لیپازکاندیدا آلبیکنس مقاوم و حساس به فلوکونازول جدا شده ازبیماران مبتلا به اورال و واژینال کاندیدیوزیس شهرستان تنکابن ورامسر

oral

دکتر آیت الله نصرالهی عمران (کد کاربر 67)

1143

93/3/8

بررسی اثر ضد باکتریایی و تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی نسل های مختلف پلي آميد و آمين دندریمر به روش چاهک

poster

Samaneh Rouhi (کد کاربر 5)

1144

93/3/8

بررسی الگوی مقاومت دارویی سویه های کلبسیلاجداشده ازکشت ادرار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمه الزهراس نجف آباد درسال1392-1391

poster

رضوان وفاپور (کد کاربر 66)

1189

93/3/9

بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت آلجینات پلي آميد و آمين دندریمر G2

poster

بابک شهبازی (کد کاربر 153)

1146

93/3/8

XDR-resistant acinetobacter baumannii infection and their susceptibility patterns in different wards of hospital in Isfahan

oral

آزاده ترقیان (کد کاربر 126)

1147

93/3/8

Use of Quorum Sensing and Genetic characterization of multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa clinical isolates by M ST and real-time RT-PCR

poster

حسین فاضلی (کد کاربر 147)

1150

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

معرفي يك كانون آندميك درماتیت سرکری در منطقه فرح آباد ساری

poster

مهدی فخار (کد کاربر 131)

1151

93/3/8

شناسایی اشریشیا کلی های مقاوم به فلوروکینولون ها و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های جدا شده از نمونه ادرار بیماران مبتلا به عفونت های مجاری ادراری بیمارستان الزهراء(س)اصفهان در سال 92-93

poster

راضیه دهبانی پور (کد کاربر 100)

1154

93/3/8

تشخیص الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های منتخب شهر اصفهان

poster

میثم روزبهانی (کد کاربر 139)

1156

93/3/8

بررسی گونه¬های عامل لیشمانیازیس پوستی در شهرهرات افغانستان باروش مولکولیPCR_RF P

poster

سید حسین موسوی موسوی (کد کاربر 140)

1158

93/3/8

مقایسه¬ی روش¬های میکروسکوپی و مولکولی (PCR) در تشخیص لیشمانیازیس پوستی در افغانستان

poster

سید حسین موسوی موسوی (کد کاربر 140)

1159

93/3/8

آبسه مغزی بروسلوزی در بارداری: یک گزارش موردی

poster

مژگان نعیمی راد (کد کاربر 125)

1161

93/3/8

Determination of antibiotic resistance of Acinetobacter baumannii isolated from Tabriz Hospital by Kirby Bauer and MIC Methods

poster

گلي انگوتي (کد کاربر 129)

1163

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

Inducible clindamycin resistance among clinical isolates of methicillin susceptible staphylococcus aureus (MSSA) in selective hospitals in Tehran

poster

ثاره ساىات حسيني (کد کاربر 56)

1164

93/3/8

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره گیاهان دارچین و مرزه کوهی به کار رفته در ساخت دهان شویه بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس

poster

فرنوش محمد زاده (کد کاربر 164)

1167

93/3/9

انتشار جغرافیایی بيماري انتروبیوزیس در استان مازندران از سال 1370- لغایت 1392

poster

شیرزاد غلامی (کد کاربر 163)

1169

93/3/9

Detection of Cryptosporidiosis among Gastroenteritis Patients admitted to Mazandaran University of Medical Science Hospitals by PCR-RF P

poster

شیرزاد غلامی (کد کاربر 163)

1172

93/3/9

Effect of Chloroformic Extract of Tanacetum parthenium in the treatment of Giardia lamblia infection in Balb/c Mice

poster

شیرزاد غلامی (کد کاربر 163)

1173

93/3/8

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های انتروکوک جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان قائم مشهد

poster

الهام ظریفی (کد کاربر 159)

1176

93/3/8

بررسی شیوع E.coli تولید کننده ژن های بتالاکتاماز در نمونه های ادراری

poster

بهنام هاشمی (کد کاربر 166)

1180

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

معرفی یک مورد بیمار مبتلا به داکریوسیستیت حاد ناشی از استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین اکتسابی از جامعه

poster

رضا جعفری (کد کاربر 145)

1197

93/3/8

بررسی رعایت کنترل عفونت در کلینیک های دندانپزشکی

poster

زهرا خورشیدی (کد کاربر 170)

1184

93/3/8

بررسی ژنوتیپی بتالاکتاماز طیف گسترده ctx_m در ایزوله های پاتوژن سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از مراکز درمانی در کرمانشاه

poster

عرفان حیدری (کد کاربر 171)

1185

93/3/8

Detection of blaDIM, blaGIM and blaAIM genes among Acinetobacter baumannii strains isolated from three Hospitals of Tehran, Iran

poster

محسن حیدری (کد کاربر 83)

1186

93/3/8

ولوواژنیت در دختران قبل از بلوغ

poster

سکینه مطیرزاده (کد کاربر 165)

1187

93/3/9

بررسی ابتلا به توکسوپلاسموزیس مزمن و حاد در بیماران دیالیزی ساری و زنجان

poster

فرزانه جعفريان (کد کاربر 134)

1190

93/3/8

Knowledge Regarding Infection Control processing Among Dental Students in Tehran, Iran

poster

ندا یوسفی نوجوکامبری (کد کاربر 149)

1191

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

شناسایی باکتریهای شایع در عفونت سوختگی و تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بخش BICU بیمارستان شهید زارع ساری در سال 1391

poster

خيرالنسا شفايي (کد کاربر 117)

1192

93/3/9

بررسی فراوانی ناقلین استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین والگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن در پرسنل کادردرمانی بیمارستان های تربت حیدریه

poster

نجمه جمعه پور (کد کاربر 172)

1193

93/3/9

Antibacterial effects of Methanolic Extracts of Heracleum persicum, Myrtus communis, Ferula assafoetida, Peganum harmala and Camelia sinensis on Pseudomonas aeruginosa strains

poster

علی هاشمی (کد کاربر 53)

1194

93/3/9

تشخیص مولکولی ژن پلاسمیدی ACT در سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستانهای شهر تهران در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱

poster

شکوه امرائی (کد کاربر 157)

1195

93/3/9

بررسی شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESB ) سودوموناس آئروژنوزا جدا شده از بیماران سوختگی بستری در بیمارستان زارع ساری 1392

poster

نجمه اردشیری (کد کاربر 176)

1199

93/3/9

Prevalence of Bacterial Infection of Pacemaker in Patients with Endocarditis,Reffered to Shahid Beheshti University of Medical Centers in 2014

poster

مسعود داداشی (کد کاربر 135)

1200

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

بررسی عوامل موثربرعفونت های ادراری- تناسلی در زنان

poster

حمیده صفی نژاد (کد کاربر 180)

1201

93/3/8

Evaluation of tuberculin skin test (PPD) in medical students in mazandaran university of medical sciences

poster

شهریار عالیان (کد کاربر 167)

1202

93/3/9

بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي در اشرشياكلي جدا شده از بيماران مبتلا به عفونت هاي دستگاه ادراري مراجعه كننده به بيمارستان سينا تبريز سال 1391

poster

farshid bahrami (کد کاربر 155)

1211

93/3/9

بررسی فراوانی نسبی باکتری اشرشیا کلی تولید کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف در عفونتهای ادراری بیماران بستری و سرپایی دردو مرکز درمانی منتخب شهر اصفهان در سال 1392

poster

مهدی مباشری زاده (کد کاربر 177)

1213

93/3/9

Identification of Trichostrongylus species in stool of patients referred to diagnostic laboratories in Mazandarn province, by PCR-RF P methods

poster

روح الله عابدیان کاسگری (کد کاربر 185)

1215

93/3/9

بررسی تاثیر عفونت هلیکوباکترپیلوری در ایجاد بیماریهای سیستمیک بدن

poster

زهرا خورشیدی (کد کاربر 170)

1216

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

Frequency of Multi-drug resistant tuberculosis in west of IRAN

oral

حدیث صدری (کد کاربر 186)

1217

93/3/9

بررسی فراوانی عوامل پاتوژن ادراری والگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بیماران مبتلا به عفونت ادراری بستری شده در بیمارستان رازی قائم شهر در سال 1390 با روش E_TEST

poster

محمد عابدی سماکوش (کد کاربر 168)

1218

93/3/9

مروری بر نفروپاتی در لپتوسپیروز

poster

محمد عابدی سماکوش (کد کاربر 168)

1219

93/3/9

میزان رعایت بهداشت دست در بخشهای جراحی بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

poster

مهناز محمدپوری (کد کاربر 187)

1221

93/3/9

Hospital-Acquired Infections, bacterial causative agents and antibiotic resistance pattern in intensive care units at teaching hospitals in north of Iran

poster

علیرضا داودی بدابی (کد کاربر 190)

1222

93/3/9

Frequency of bacterial agents isolated from patients with nosocomial infection in teaching hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences in 2012

poster

علیرضا داودی بدابی (کد کاربر 190)

1223

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

Microbiological and Minimum Inhibitory Concentration Study of Ventilator-associated Pneumonia Agents in Two University-associated Hospital Intensive Care Units in Mazandaran

poster

علیرضا داودی بدابی (کد کاربر 190)

1224

93/3/9

بررسی ارزش تشخیصی روش الایزا در مقایسه با تست استاندارد آگلوتیناسیون لوله ای (رایت و کومبس رایت) در تشخیص بیماران مبتلا به بروسلوز انسانی در بیمارستان رازی قائمشهر در سال 1391

poster

علیرضا داودی بدابی (کد کاربر 190)

1225

93/3/9

فراوانی عوامل اتیولوژیک عفونت های پس ازعمل جراحی قلب بازوحساسیت آنتی بیوتیکی آنها در بیمارستان حضرت فاطمه زهرای ساری طی سال های 92-1391

poster

علیرضا داودی بدابی (کد کاربر 190)

1227

93/3/9

بررسی ميزان آلودگي آبهاي سطحي استان مازندران به گونه هاي پاتوژن لپتوسپيرا درسال 1391

poster

علیرضا داودی بدابی (کد کاربر 190)

1231

93/3/9

Frequency of Neisseria gonorrhoeae endocervical infection among female carrier and Changing trends of Antimicrobial Susceptibility patterns in Kashan, Iran

poster

شیما افراسیابی (کد کاربر 189)

1233

93/3/9

بررسی مولکولی نمونه های مایکوباکتریوم جدا شده از کودکان ۲۴-۰ ماه مبتلا به لنفادنیت ناشی از واکسیناسیون با واکسن ب ث ژ سویه پاستور

poster

فاطمه شاهی (کد کاربر 160)

1235

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

بررسی اثرات آنتی باکتریال اسانس برگ گیاه خردل وحشی بر باکتری استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين

poster

جواد شریفی راد (کد کاربر 30)

1236

93/3/9

Prevalence of PV -containing methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates in hospitals east of Iran

poster

سیده مهسان حسینی الفاطمی (کد کاربر 191)

1237

93/3/9

اهمیت پنومونی وابسته به ونتیلاتور (VAP)

poster

محمد لطیف راستیان (کد کاربر 179)

1238

93/3/9

بررسی ژنوتیپی بتالاکتاماز طیف گسترده PERدر ایزوله های پاتوژن کلبسیلا پونومونیه جدا شده از مراکز درمانی در سنندج

poster

نعمان اردلان (کد کاربر 192)

1239

93/3/9

Prevalence of Staphylococcus aureus Isolated from Endotracheal Tubes of Patients,Tehran

poster

Hojjat Torabi (کد کاربر 175)

1240

93/3/9

Antibacterial Activity of Citrus aurantium Extract on bacteria isolated from UTI

poster

Saedeh Faraghat (کد کاربر 193)

1241

93/3/9

Antibacterial Activity of Green Tea Extract on Enterococcus faecalis and Streptococcus mutans Isolated from Dental Plaque

poster

مسعود داداشی (کد کاربر 135)

1242

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

Antibacterial Effect of Cinnamon Extract on Helicobacter pylori Isolated from Dyspeptic Patients

poster

مسعود داداشی (کد کاربر 135)

1243

93/3/9

الگوی مقاومت دارویی چند گانه (MDR) در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری شده در بخش مراقبت ویژه (ICU) بیمارستان های شهرهای تهران و کرج

poster

مهدی محمدی (کد کاربر 194)

1245

93/3/8

بررسی شیوع باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در زنان باردار با سابقه سقط خودبخودی جنین در شهرستان آمل

poster

منا رحمانی (کد کاربر 173)

1246

93/3/8

شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در اعمال جراحی انجام شده در مراکز آموزشي و درمانی دانشگاه علوم پزشکي مازندران

poster

سیده شهربانو رشیدا (کد کاربر 197)

1249

93/3/9

Phenotypic screening of extended spectrum beta lactamase and metalo beta lactamase in multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa strains isolated from burn patients

poster

الهه تاکی (کد کاربر 200)

1253

93/3/9

بررسی الگوی مقامت آنتی بیوتیکی در اشرشیاکلی ایزوله شده از کشت های ادرار کودکان بستری شده در بیمارستان بوعلی اردبیل

poster

لیلا اسدی (کد کاربر 37)

1254

93/3/8

اثر ضد باکتريايی اسانس گياه اسطوخودوس بر باکتری استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين

poster

جواد شریفی راد (کد کاربر 30)

1255

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

بررسی اپیدمیولوژیکی و تعیین داروهای موثر در درمان کودکان مبتلا به ژیاردیا لامبلیا

poster

لیلا اسدی (کد کاربر 37)

1256

93/3/8

مروری بر جنبه های اپیدمیولوژیکی پاتوژن های روده ای جدا شده ار بیماران مراجعه کننده به بیمارستان میلاد در سال های 92-91

poster

پریسا اسلامی (کد کاربر 203)

1257

93/3/8

بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه بابونه آلمانی بر روی ایزوله های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، سودوموناس آئروژینوزا و انتروکوک جدا شده از بیماران بستری شده در بخش های مختلف بیمارستان شهر قزوین

poster

مهدی محمدی (کد کاربر 194)

1258

93/3/9

مقاومت دارویی مالاریا در ایران

poster

seyed mousa motavalli haghi (کد کاربر 4)

1259

93/3/9

مقاومت دارویی مالاریا در جهان

poster

seyed mousa motavalli haghi (کد کاربر 4)

1260

93/3/9

نقش سیستم های حمل موضعی دارو در درمان پریودنتیت مقاوم به درمان

poster

سحر چپرلی (کد کاربر 201)

1261

93/3/9

بررسی موارد کشت مثبت ادرار درنوزادان بستری شده دربخش نوزادان بیمارستان بوعلی سینا ساری در سال 92

poster

فرناز دستوریان (کد کاربر 183)

1264

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی نانوذرات نقره بر روی سودوموناس آئروژینوزا

poster

نسیم کریمی پور (کد کاربر 205)

1265

93/3/9

بررسی الگوی مقامت آنتی بیوتیکی در اشرشیاکلی ایزوله شده از کشت های ادرار کودکان بستری شده در بیمارستان بوعلی اردبیل

poster

رضا بنابی (کد کاربر 54)

1267

93/3/9

بررسی اپیدمیولوژیکی و تعیین داروهای موثر در درمان کودکان مبتلا به ژیاردیا لامبلیا

poster

رضا بنابی (کد کاربر 54)

1268

93/3/8

مقاومت باکتریایی مرتبط با تجویز آنتی بیوتیک سیستمیک در درمان پریودنتیت

poster

پویا جنتی (کد کاربر 204)

1269

93/3/9

بررسی فراوانی ژن لوکوسیدین پنتون ولنتاین ایزوله های استافيلوکوکوس اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از بیمارستان های آموزشی شهر شیراز

poster

سیده مهسان حسینی الفاطمی (کد کاربر 191)

1270

93/3/8

Designing and bioinformatics analyzing a chimeric protein comprising ipaD and ctB against Shigellosis

poster

سید محمد غیبی حیات (کد کاربر 122)

1271

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

بررسي فراواني مصرف آنتي بيوتيك در بيمارستان نهم دی و تاثير آن بر اقتصاد درمان

poster

حشمت مرادی (کد کاربر 207)

1273

93/3/9

بررسی مقاومت دارویی به آسینتو باکتر در عفونت های بیمارستانی

poster

حشمت مرادی (کد کاربر 207)

1274

93/3/9

بررسي شايعترين عامل عفونت ادراري و مقاومتهاي آنتي بيوتيكي آن در اطفال بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشكده علوم پزشكي تربت حیدریه.

poster

حشمت مرادی (کد کاربر 207)

1275

93/3/8

بررسی مقایسه ای تحقیقات علمی ایران در حیطه میکروبیولوژی و مقاومت های دارویی میکروبیال با کشورهای منطقه خاورمیانه و جهان در پایگاه اسکوپوس

poster

ابوذر رمضانی (کد کاربر 206)

1276

93/3/9

بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع بتالاکتاماز وسیع الطیف تیپ VEB در ایزوله های اسینتوباکتر جداشده از نمونه های بالینی بیمارستان های آموزشی شهرستان ساری

poster

سوده خلدی (کد کاربر 209)

1277

93/3/9

مروری بر مقاومت دارویی مالاریا در ایران

poster

عیسی سلیمانی (کد کاربر 115)

1278

93/3/9

بررسي شيوع آلودگي هاي انگلي روده اي در شهرستان آمل در سال 1389

poster

عیسی سلیمانی (کد کاربر 115)

1279

93/3/9

Nasal methicillin-resistant staphylococcus aureus colonization among healthy children in Kashan, Iran 2013

poster

Mohammad Reza Sharif (کد کاربر 68)

1283

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

مقایسه حساس بودن (رفتارهای محافظت از خود) نسبت به HIV/AIDS و عوامل مرتبط با آن بین مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی و مثلثی شهر ساری

poster

صغری خانی (کد کاربر 208)

1284

93/3/8

Seroepidemiological and clinical aspects of human brucellosis in the West of Mazandaran, Iran

poster

احمد علیخانی (کد کاربر 210)

1285

93/3/8

ارزیابی عوامل باکتریایی مقاوم در هوای بخش اورژانس واتاقهای عمل یکی از بیمارستانهای آموزشی شهرستان زاهدان به روش اکتیو

poster

عصمت شهریاری (کد کاربر 211)

1286

93/3/8

Effect of treatment regimens 2 and 3-month recurrence rate brucellosis

poster

شهریار عالیان (کد کاربر 167)

1291

93/3/9

بررسی میزان شیوع استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین(MRSA )در کشت خون بیماران بستری در بیمارستان میلاد در سال های 1391-1392

poster

پریسا اسلامی (کد کاربر 203)

1299

93/3/8

ارزیابی مقایسه ای اثر عصاره آبی تهیه شده از تمام بخشهای گیاه هوفاریقون روی کلبسیلا پنومونیه با اثر آنتی بیوتیکهای انتخابی

poster

مونا رمضانی (کد کاربر 215)

1300

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/8

Evaluation of ESB s(extended spectrum beta-lactamase) producing uro-pathogens susceptibility patterns in tertiary pediatric hospital

oral

محمد صادق رضایی (کد کاربر 221)

1309

93/3/8

بررسی باکتر یایی سوسکهای جدا شده از بیمارستانهای اموزشی شهرستان ساری

poster

محبوبه حسینی

1304

93/3/8

آیا این بیمار، مبتلا به مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم است؟

oral

فرهنگ بابامحمودی (کد کاربر 219)

1305

93/3/8

گزارش یک مورد کریپتوکوکوس مقاوم به آمفوتریسین با درگیری ریوی و CNS در بیمار HIV+ تشخیص داده نشده

oral

شهریار عالیان

1306

93/3/9

Distribution of the multidrug efflux pump genes adeA, adeB, adeC and antibiotic susceptibility pattern in Acinetobacter baumannii strains isolated from Burnt patients

poster

مهرداد غلامی کاربر

1272

93/3/9

بررسی الگوی مقاومت دارویی متی سیلین و ونكومايسين در استافيلوكوكوس اورئوس جداشده ازنمونه های بالینی بیمارستانهای آموزشی درمانی شهرکرد درسال1393

poster

صفیه عباسی

1310

تاریخ ارائه

عنوان

نحوه ارائه

ارسال کننده

کد مقاله

93/3/9

بررسی فراوانی والگوی حساسيت سويه هاي استافيلوکوکوس اورئوس ایزوله شده ازنمونه های بالینی دربرابروانکومايسين با استفاده از روش (MIC) broth microdilution دربیمارستان هاي آموزشی درمانی هاجروکاشانی شهرکرد درسال1393

poster

صفیه عباسی

1311

93/3/8

بررسی آسینتوباکتر بومانی مقاوم و ریسک فاکتورهای ابتلا به آن

poster

رویا قاسمیان

1312

93/3/8

آسینتوباکتر بومانی مقاوم به Colistin

poster

رویا قاسمیان

1313

93/3/8

آسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو، چه می توان کرد؟

poster

رویا قاسمیان

1314

 
English فارسی