اهداف کنگره:

  • ارتقای سطح سلامت کشور

  • ارتقای دانش فناوری اطلاعات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  • ارتقای فرهنگ استفاده از دانش فناوری اطلاعات در سلامت

  • ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات در سلامت

  • هم اندیشی میان ادارات فناوری اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  • مطرح شدن تازه های فناوری اطلاعات در سلامت

  • مطرح شدن استانداردهای نرم افزاری فناوری اطلاعات در سلامت

  • بیان دیدگاه های مختلف در زمینه دورکاری
 
English فارسی