نحوه تنظيم و ارسال مقاله
مقاله هاي مرتبط از كليه شاخه هاي مشخص شده درفهرست محورهاي تخصصي کنگره پذيرفته مي‌شوند. از نويسندگان محترم تقاضا مي‌شود مقاله اوليه خود را با رعايت دستورالعمل تهيه مقاله و دستورالعمل تهیه پوستر و از طريق سايت كنگره ارسال نمايند. نويسندگان محترم توجه داشته باشند در صورتي كه در ارسال فايل مقالات خود از طريق سايت كنگره به مشكلي برخورد نمودند پس از ثبت نام مقاله خود مي توانند فايل آن را به نشاني الكترونيكي همايش ارسال نمايند.
اين مقالات، جهت ارزيابي براي داوران ارسال خواهد شد و نتيجه داوري ها نيز به نويسندگان اعلام مي‌شود. مقالات كامل مي بايست با رعايت تمامي نكات مندرج در دستورالعمل تهيه مقاله تنظيم گرديده و از طريق سايت كنگره ارسال گردند. مقالاتي كه براي ارائه در كنگره پذيرش شوند، در CD مجموعه مقالات كنگره نيز منتشر خواهند شد.

دریافت فرمت چکیده مقالات برای مقالات پذیرفته شده
 • عنوان مقاله كوتاه و معرف محتوي مقاله باشد. (قلم B Mitra ، 16 پررنگ، در وسط سطر )
 • اسم (يا اسامي) نويسندگان و عناوين علمي (قلم B Mitra ، 12 پررنگ، در وسط سطر) و عهده‌دار مكاتبات با ٭ مشخص شود.
 • سمت و سازمان متبوع و رتبه علمی (قلم B Mitra ، 12 در وسط سطر)
 • پست الكترونيكي (قلم Times New Roman ، 11 پررنگ، در وسط سطر).
 • در متن چکیده لازم است مقدمه، روش کار، آنالیز داده ها، نتیجه گیری و واژه های کلیدی وجود داشته باشد. در چکیده از ذکر جزییات کار، شکل ها، جدول ها، فرمول ها و مراجع پرهیز کنید. چکیده حداکثر شامل300 کلمه بوده با قلم B Mitra اندازه 12 برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 10 برای لغات انگلیسی نوشته شود. (قلم B Mitra 12 ، Times New Roman 10 ).
 • واژه های كليدي (حداكثر 6 واژه مجزا شده با ویرگول ، قلم نازنين 11).
 • متن اصلي با مقدمه آغاز شده و با نتيجه‌گيري پايان پذيرد و بسته به نوع مقاله داراي بخش‌هاي نظري، شرح، محاسبات، بحث و نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات باشد. (قلم نازنين 11، Times New Roman 10)
 • فاصله بين خطوط single انتخاب شود.
 • سرفصلها با قلم نازنين 12 و پررنگ و شماره گذاری شده با شروع از 1 و با تو رفتگی از ابتدای خط مشخص شود.
 • جداول و شكل‌ها به ترتيب شماره‌گذاري شده، عناوين جداول بالاي هر جدول و عناوين شكل‌ها زير آن آورده شود(قلم نازنين 10و پررنگ، Times New Roman 10 Bold).
 • حاشيه از بالا 2/9 سانتي‌متر و از چپ و راست به ترتيب 1/9 سانتي‌متر در نظر گرفته شود. متن باید در دو ستون با عرض هر کدام 8/3 سانتی متر و با فاصله بین دو ستون 0/6 سانتی متر تنظیم شود.
 • نتايج بصورت كوتاه و شماره‌بندي باشد.
 • در متن مقاله شماره منابع در كروشه [ ]‌ درج شود و توضيح آن در فهرست منابع به ترتيب: نام نويسنده، نام اثر، نام مجله يا كتاب بهمراه شماره جلد، شماره صفحات و تاريخ نشر، مشخص شود.
 • مقالات باید در اندازه صفحه A4 و به زبان فارسی نوشته شوند. تعداد صفحات مجاز برای مقالات به صورت عادی 8 صفحه و برای مقالات پوستری 4 صفحه می باشد.
 • مقالات باید در محيط Word 2000 يا Word XP نوشته شوند و با استفاده از سیستم ارسال مقالات موجود در سایت به دبیرخانه کنگره ارسال گردند.
 
English فارسی