مسئولین محورهای اصلی کنگره

محور مسئول محور
آموزش مجازی و محتوای الکترونیکی دکتر سید علی اکبر صفوی
هوش مصنوعی دکتر شنبه زاده
CRM دکتر قاسم عابدی سماکوش
مدیریت ذخیره اطلاعات در سلامت و GIS

دکتر اشکان سامی

Telemedicine دکتر رضا صفری
 
English فارسی