کمیته اجرایی:

دکتر محمد مهدی ناصحی
دکتر محمد صادق رضایی
دکتر صفری
مهندس طهماسبی
 • مهندس حمیدرضا آذرفر
 • مهندس میثم ابراهیمی
 • مهندس راحله اسماعیل نیا
 • مهندس مرتضی اصغری ریکنده
 • مهندس ارس اکبر نتاج
 • مهندس حدیثه اکبری
 • خانم زیبا براتی
 • مهندس مریم بهرامی دراسله
 • مهندس سید اسماعیل تقوی
 • مهندس مهیار دارائی
 • مهندس عباس دوانلو
 • مهندس فرشته رضانژاد
 • مهندس سیده میترا سرمدی
 • مهندس رضا عباس زاده
 • مهندس میترا عباسی مقدسی
 • مهندس بهنام غفاری
 • مهندس مهدی قاسمی
 • خانم زینب قاضی زاده
 • مهندس هانیه محمودی
 • مهندس رقیه محمودی سراجی
 • مهندس مائده مسعودی نژاد
 • مهندس فرشته مطلبی سراجی
 • مهندس نعیم یوسفی فرد

آموزش مداوم (دکتر حسین کرمی، مهدی جعفری، معصومه جعفری)
روابط عمومی و تدارکات دانشگاه علوم پزشکی مازندران


 
English فارسی