با تشکر از بازديد شما از اين وب سايت، شما ميتوانيد اطلاعات عمومی مربوط به اين همايش را دريافت نموده و درصورت تمايل به شرکت، از طريق وب سايت ثبت نام نماييد. همچنين ميتوانيد برای شرکت در کارگاه ها و دوره ها نيز پس از ثبت نام، اقدام نماييد.

 
English فارسی